REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU KOMP-EL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014
 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.komp-el.pl oraz www.sklep.komp-el.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.sklep.komp-el.pl  jest prowadzony przez:
P.H.U. KOMP-EL Sławomir Szajner
ul. Rolnicza 35, 22-100 Chełm 
NIP: 563-185-00-12

Przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
3. Adres do korespondencji: 
P.H.U. KOMP-EL

ul. Rolnicza 35
22-100 Chełm
tel.: 0 502 137 875
e-mail: sklep@komp-el.pl
4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.komp-el.pl (www.komp-el.pl) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Informacje ogólne

1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Klient przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym www.komp-el.pl lub www.sklep.komp-el.pl jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu (udostępnioną przez KOMP-EL nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem:  http://www.sklep.komp-el.pl/content/3-regulamin-sklepu  Warunkiem zakupu towaru jest potwierdzenie przez Klienta faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.

3. Niniejszy Regulamin uwzględnia prawa przysługujące Konsumentowi , nadane przez odrębne przepisy.

4. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) „KOMP-EL”– P.H.U.KOMP-EL Sławomir Szajner ul. Rolnicza 35 22-100 Chełm NIP: 563-185-00-12

b) „Klient” - osoba/podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,

c) „Konsument” - rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
d) „Konto Klienta” - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone
i zarządzane przez KOMP-EL.
e) „Sklep” - sklep internetowy prowadzony przez KOMP-EL za pośrednictwem strony internetowej www.komp-el.pl lub www.sklep.komp-el.pl
f) „Regulamin” niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 

III.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy KOMP-EL a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest w do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu KOMP-EL.
4. Klienci mają możliwość zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony KOMP-EL.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. KOMP-EL  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę KOMP-EL w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 3235 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających KOMP-EL kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. KOMP-EL nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.
4. KOMP-EL zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku KOMP-EL uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
5. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
6. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez KOMP-EL.

 

V. Zamówienia

1. Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W  braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru oraz podanie informacji o formie płatności, sposobie dostawy, rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
3. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzonego przyciskiem ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY)  stanowi  ofertę Klienta złożoną KOMP-EL co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.  
4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od KOMP-EL potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do KOMP-EL drogą elektroniczną na adre: sklep@komp-el.pl .
6. Zamówienia są realizowane w terminach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
7. KOMP-EL nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

VI. Płatności, ceny, promocje

1. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przy jego osobistym odbiorze w siedzibie KOMP-EL bądź za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej dostarczającej towar (w przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem).
2. Wszelkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana jest cena netto i brutto.
3. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
4. KOMP-EL przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo określane w odrębnych regulaminach

 

VII.  Wysyłka i dostawa

1. Wysyłka zakupionego przez Klienta towaru następuje, z zastrzeżeniem punktów 2 i 3, w ciągu 24 godzin w dni robocze chyba,  że przy towarze na stronie Sklepu podany był inny termin dostawy.
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez KOMP-EL.
3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia, towary są przez niego odbierane osobiście w siedzibie KOMP-EL, bądź dostarczane za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub kuriera.
4. Wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest mu wręczany podczas osobistego odbioru zakupionego towaru w siedzibie KOMP-EL lub jest wysyłany wraz z zakupionym towarem za pomocą firmy kurierskiej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
5. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
6. Towar jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. KOMP-EL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.

 

VIII.  Zamiana towaru, zwroty i reklamacje

1. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje KOMP-EL.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego KOMP-EL zwróci na rachunek  z którego został wykonany. W przypadku przesyłek za pobraniem KOMP-EL zwróci  zapłatę przekazem pocztowym na adres dostarczenia lub innymi środkami jeżeli klient wyrazi na to zgodę.
4. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby KOMP-EL.
5. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
6. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient powinien sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
7. Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy  ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
8. W przypadku gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne,  można zgłosić do KOMP-EL reklamację zawierającą opis wad i roszczenia Klienta.  Koszty  zwrotu  towaru, który posiada wady  ponosi KOMP-EL.

9. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawiera Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

10. Wzór odstąpienia od umowy przysługującego Konsumentowi zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

IX. Zmiana Regulaminu

1. KOMP-EL zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie Sklepupod adresem:http://www.sklep.komp-el.pl/content/3-regulamin-sklepu
2. Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

X.  Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.
2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.sklep.komp-el.pl/content/3-regulamin-sklepu
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KOMP-EL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załączniki:

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

2. Wzór odstąpienia od umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego PHU KOMP-EL
 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Adres pocztowy:
PHU KOMP-EL Sławomir Szajner

ul. Rolnicza 35

22-100 Chełm

Adres mailowy: sklep@komp-el.pl

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na naszej stronie internetowej www.komp-el.pl, stanowiącego załącznik nr 2 (do pobrania tu w formacie PDF)do Regulaminu. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument otrzymał rzecz w związku z realizacją niniejszej umowy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

 PHU KOMP-EL Sławomir Szajner

ul. Rolnicza 35

22-100 Chełm,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

10. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. 
11. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon,faktura). 
12. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KOMP-EL,  KOMP-EL nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że KOMP-EL w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty. 
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. KOMP-EL zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Regulamin sklepu OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014
I. Warunki ogólne
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.komp-el.pl oraz www.sklep.komp-el.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.komp-el.pl jest prowadzony przez firmę:

P.H.U. KOMP-EL Sławomir Szajner
ul. Rolnicza 35, 22-100 Chełm 
NIP: 563-185-00-12

3. Adres do korespondencji: 

P.H.U. KOMP-EL

ul. Rolnicza 35


22-100 Chełm
tel.: 0 502 137 875
e-mail: sklep@komp-el.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.komp-el.pl (www.komp-el.pl) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.II. Procedura składania i realizacji zamówień
5. Zamówienie składane jest za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, może być konieczne założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele i święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.komp-el.pl są podane w walucie polskiej PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

10. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej,  poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2), są umowami na odległość.

11. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sklepu. (do pobrania tu)

12. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

13. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dniowego;

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

15. Termin wykonania umowy zawartej na odległość, określa się najpóźniej na trzydziesty dzień, po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

16. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, ale  najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia  o tym konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

17. W wypadku gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, Sklep zwalnia się  z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.